Thành viên là cá nhân

THÀNH VIÊN LÀ CÁ NHÂN

1. Định nghĩa

Cá nhân trở thành thành viên của Liên minh Hội tụ các điều kiện như sau:

Là người có ý tưởng khởi nghiệp.

Là người có ý tưởng kinh doanh.

Là chủ của các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học.

Người có mối quan hệ rộng trong nước, quốc tế.

Cá nhân đầu tư vào các Công ty, Hợp tác xã, Dự án thuộc Liên minh

Cá nhân là đại diện các Công ty, Hợp tác xã, Dự án.

Cá nhân góp vốn (Quỹ thành viên) vào Liên minh.

2. Điều kiện Thành viên và lợi ích kinh tế

2.1. Là người có ý tưởng khởi nghiệp

Nếu cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp, có thể gửi dự án khởi nghiệp cho Hội đồng cố vấn kinh tế thuộc Liên minh Quốc gia, Hội đồng cố vấn sẽ nghiên cứu ý tưởng khởi nghiệp và áp dụng ý tưởng khởi nghiệp vào cuộc sống bằng việc tối ưu hóa thương mại để phát triển kinh tế.

Liên minh chịu trách nhiệm về vốn để xây dựng nền tảng khởi nghiệp, chủ ý tưởng được làm chủ điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã… dựa trên ý tưởng nói trên.

2.2. Là người có ý tưởng kinh doanh

Nếu cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp, có thể gửi ý tưởng kinh doanh cho Hội đồng cố vấn kinh tế thuộc Liên minh Quốc gia, Hội đồng cố vấn sẽ nghiên cứu ý tưởng kinh doanh và áp dụng ý tưởng kinh vào cuộc sống bằng việc tối ưu hóa thương mại để phát triển kinh tế.

Liên minh chịu trách nhiệm về vốn để xây dựng nền tảng công nghệ dựa trên ý tưởng kinh doanh, người có ý tưởng được làm chủ điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã… dựa trên ý tưởng nói trên.

2.3. Là chủ của các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học

Các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học được giải thưởng dựa trên lý thuyết nghiên cứu. Vì vậy, cần có một tổ chức tối ưu hóa thương mại các đề tài dự án nghiên cứu nhằm có thể chuyển giao công nghệ, tối ưu hóa dịch vụ nhằm có thể mua bán quyền sở hữu; hoặc tối ưu hóa thành sản phẩm để kinh doanh nhằm phát triển kinh tế xã hội.

Chủ Các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học sẽ được hưởng lợi từ công ty, hợp tác xã triển khai thực hiện các dự án đề tài khoa học.

2.4. Là người có mối quan hệ rộng trong nước, quốc tế

Người có mối quan hệ được hiểu là các Cá nhân có mối quan hệ với các nguồn vốn (quốc tế, trong nước, quỹ phát triển, quỹ đầu tư..), nhà đầu tư khác, mối quan hệ quốc tế, các cá nhân là cán bộ tại các cơ quan nhà nước đã về hưu (hoặc đang làm việc nếu có nhu cầu) tham gia liên minh nhằm phát triển các dự án.

Người Là người có mối quan hệ rộng trong nước, quốc tế nếu có bất cứ một mối quan hệ nào đó để tạo được một dự án kinh doanh, xin được một nguồn vốn, tìm được những cá nhân tổ chức có ý tưởng kinh doanh, ý tưởng khoa học, ý tưởng khởi nghiệp … sẽ mặc định là thành viên của Liên minh và được hưởng các quyền lợi như sau.

          Được hưởng cổ phần ưu đãi thuộc Liên minh.

            Được thưởng tiền mặt hoặc hiện vật những việc cá nhân quan hệ đó mang lại cho liên minh tối thiểu 10% giá trị dự án tối đa 25% giá trị dự án.

            Được điều hành hoặc làm cố vấn vĩnh viễn các dự án trong hệ thống phân quyền (các công ty, hợp tác xã, dự án) do cá nhân xây dựng.

2.5. Là cá nhân đầu tư vào các Công ty, Hợp tác xã, Dự án thuộc Liên minh

Cá nhân đầu tư được hiểu là người có tiền mặt, hiện vật (đồ vật có giá trị), tài sản (ruộng đất, nhà cửa, phương tiện…), bằng sáng chế tham gia vào một trong các công ty, hợp tác xã, dự án thuộc Liên minh.

Cá nhân đầu tư này mặc định là thành viên của Liên minh, Cá nhân đầu tư được hưởng lợi ích riêng từ số cổ phần mình đóng góp, ngoài ra được hưởng cổ phần ưu đãi của toàn bộ Liên minh.

2.6. Cá nhân là đại diện các Công ty, Hợp tác xã, Dự án

Các cá nhân là sở hữu các Công ty, Hợp tác xã, Dự án được hiểu là người không có cổ phần đóng góp tiền mặt nhưng là đại diện pháp luật cho các thành viên của Liên minh (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc, Chủ dự án…)

Các cá nhân này được mặc định là thành viên của Liên minh sẽ được hưởng các quyền lợi về cổ phần ưu đãi của Liên minh, được hỗ trợ miễn phí về pháp luật, pháp chế trong quá trình điều hành công ty, hợp tác xã..

2.7  Cá nhân góp vốn (Quỹ thành viên) vào Liên minh

Cá nhân đầu tư được hiểu là người có tiền mặt góp tiền, cổ phần vào liên minh  thuộc Liên minh (không tham gia vào các dự án chi tiêt). Số tiền góp vào có thể được định danh là tiền ký quỹ.

Cá nhân đầu tư này mặc định là thành viên của Liên minh, Cá nhân đầu tư được hưởng lợi ích là lãi suất riêng từ số cổ phần mình đóng góp, ngoài ra được hưởng cổ phần ưu đãi của toàn bộ Liên minh.

Cá nhân được Chủ công ty, Hợp tác xã và các tổ chức khác cam kết chia cổ tức tối thiểu 18% lợi nhuận dựa trên số tiền đóng góp, vì các dự án trong Liên minh luôn luôn được kiểm soát rủi ro và lựa chọn các hoạt động kinh doanh có lãi đủ chi trả cho các nhà đầu tư.

3. Thành viên và Lợi ích xã hội

Con cái, người thân các thành được hỗ trợ, tư vấn đào tạo miễn phí (tùy theo thời điểm hoàn cảnh, tùy theo quy chế của Liên minh).

Con cái, người thân Được sắp xếp việc làm hệ thống các tổ chức liên minh (tùy theo thời điểm hoàn cảnh, tùy theo quy chế của Liên minh).

Thành viên và người thân của thành viên được hỗ trợ, tư vấn, bảo vệ về pháp lý trong các hoạt động kinh doanh và cuộc sống hàng ngày.

Các lợi ích xã hội khác liên quan.

LIÊN HỆ ĐỂ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN LIÊN MINH QUỐC GIA

LIÊN MINH KINH TẾ ĐIỆN TỬ 4.0

Lienminhquocgia.com

Anh Khương: 0705 885 882

Anh Hà: 0944721111

Địa chỉ: Số 7 Trịnh Hoài Đức, Ba Đình, Hà Nội

Email: lienminhquocgia.com@gmail.com

Website: lienminhquocgia.com

Viết một bình luận