LIÊN MINH QUỐC GIA

LIÊN MINH QUỐC GIA

LIÊN MINH KINH TẾ ĐIỆN TỬ 4.0.

Liên minh Kinh tế Điện tử 4.0 thành lập theo định hướng của Chính phủ theo quyết định Số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03 tháng 6 năm 2020 về việc Phê chuẩn ” Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2025″ và Văn bản số 4468 VPCP – KGVX ngày 04 tháng 06 năm 2020 về việc thành lập Liên minh kinh tế 4.0.

Nhiệm vụ Liên minh Kinh tế điện tử 4.0 nhằm chuyển đổi số tất cả các ngành nghề nhằm tối ưu hóa các dịch vụ sản phẩm trên nền tảng internet.

.

Các hoạt động chính

  • Hỗ trợ lập dự án miến phí cho nhà đầu tư khởi nghiệp
  • Tối ưu hóa các sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng intenet 4.0 bằng thương mại điện tử.
  • Hỗ trợ nhà đầu tư mua bán cổ phần các hợp tác xã và công ty trong nội bộ liên minh và các tổ chức khác trong nước ngoài nước.
  • Thiết lập quản trị, thương mại, maketing cho thành viên trên nền tảng intenet.
  • Tìm nguồn vốn đầu tư, nguồn vốn vay cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu lập dự án kinh doanh, công ty, hợp tác xã, hộ cá thể.

NHIỆM VỤ LIÊN MINH QUỐC GIA

Chuyển đổi số

Liên minh Quốc gia với nhiệm vụ chuyển đổi số tất cả các ngành nghề trên nền tảng internet công nghệ 4.0

Hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia

Liên minh Quốc gia hỗ trợ lập dự án kinh doanh tất cả các cá nhân, nhà đầu tư, khởi nghiệp theo các mô hình kinh doanh Hợp tác xã, công ty…

Tìm nguồn đầu tư khởi nghiệp

Liên minh Quốc gia hỗ trợ trực tiếp nguồn vốn kinh doanh hoặc tìm các nguồn vốn của các nhà đầu tư trợ giúp cho tổ chức, cá nhân khởi nghiệp.